FPT TELECOM HÒA BÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Số 665 Cù Chính Lan, Phường